Aannamebeleid

Met een Toelaatbaarheidsverklaring (TVL) kan een kind als leerling worden toegelaten door de school.
Daarbij worden de volgende nadere voorwaarden gesteld:
 
Intellectuele ondergrens rond IQ 60.
Geen leerlingen die door agressie en/of ander storend gedrag de veilige groeps- en/ of schoolsfeer
bedreigen.
Beperkte toelating van leerlingen met hyperactief gedrag, afhankelijk van de problematiek en
klassensamenstelling.
Beperkte toelating van leerlingen met een aan autisme verwante ontwikkelingsstoornis, afhankelijk
van problematiek en klassensamenstelling.
Rapportage van de stamschool moet ter beoordeling 10 werkdagen van tevoren aanwezig zijn.
Na een Toelaatbaarheidsverklaring van SPPOH (TVL), kan het kind definitief geplaatst worden, bij voorkeur na de
eerstvolgende vakantie.
 
Bij plaatsing van de leerling binnen onze school worden ouders benaderd voor:
 
Deelname aan de cursus “Opvoeden Enzo” in het eerste schooljaar door medewerkers van de
GG en GD.
Deelname aan de informatie avond(en) per schooljaar middels een uitnodiging van de Directie.
2 x per schooljaar deelname aan een voortgangsgesprek over hun kind door de Groepsleerkracht.
Geïndiceerd huisbezoek door de Groepsleerkracht en/of Maatschappelijk Werkende.

Arrangementen

Middels een arrangement kunnen leerlingen aangemeld worden die extra- en speciale voorzieningen nodig hebben,
de zogenaamde “rugzak” leerlingen in het SBO. Kern blijft of wij antwoord kunnen geven op de vragen en
behoeftes van het kind. Daarnaast kan het gebouw vanwege drempels en trappen een beperking
betekenen. Ons uitgangspunt in deze blijft in feite het aannamebeleid zoals dat voor iedere leerling geldt.

De plaatsing van nieuwe leerlingen

Met de Toelaatbaarheidsverklaring voor een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) van het nieuwe externe werkverband ( SPPOH ), kunnen ouders zich gaan oriënteren op deze scholen.
Op het IVIO begint deze oriëntatie met een gesprek over identiteit en werkwijze van de school. Ook
kunnen de ouders een rondleiding krijgen door het gebouw. Besluiten de ouders daarna over te gaan
tot aanmelding dan is de procedure als volgt:
 
Zij verstrekken persoonlijke gegevens, vermelden de stamschool en ondertekenen het aanmeldingsformulier
van het IVIO.
Na schriftelijke toestemming van de ouders wordt de rapportage opgevraagd bij de stamschool.
Daarnaast wordt een start handelingsplan opgesteld n.a.v. de aangeleverde rapportage.
De ouders ontvangen een aanmeldingspakket, dat bestaat uit een formulier opgave persoonlijke
gegevens, aanvraag vervoer (indien van toepassing), deelnameformulier zwemonderwijs (indien
van toepassing), formulier JeugdTandZorg en formulier schoolmelk.
De leerling wordt ingeschreven: als er een mogelijkheid tot plaatsing is (zie 4.1, 4.2)
                                                   bij de start van een nieuw schooljaar
                                                   na een vakantie


Wilt u uw kind aanmelden op het IVIO, neemt u dan contact op met Mw.R.Rubberg of Mw.M. de Vries. 070-3653892