Medezeggenschapsraad  
MR

Namens het personeel:  Mw. E. de Lange
                                            Mw. L. Grotens

Namens de ouders:  Dhr. H. Geertsema


Agenda:




GMR

Namens het personeel: Mw. J. Peters
             
Namens de ouders: Mw. M. van Dam-Vreugdenhil

Agenda 2017:
28 maart 
18 april
 27 juni